naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign
OLVbeeld


inhoudstartmidden

Kunstwerken in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk

plattegrond (pdf-document)             

Inventaris

De preekstoel
De fraaie neo-renaissancistische preekstoel in eikenhout stamt uit de noodkerk. Voet en stam hebben de vorm van een grote vaas. Op de ronde kuip bevinden zich reliëfs van de vier evangelisten en aan de onderzijde van het klankbord zien we de Geestes-duif in een stralenkrans.

De beelden
Ook vier nog in de kerk aanwezige beelden komen uit de noodkerk. Het geverfde houten beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes stond daarin op het rechter zijaltaar. Het is afkomstig van een gulle gever uit Geulle en werd geïnstalleerd op 11 februari 1925. Sinds het gereedkomen van de Mariakapel in 1941 vindt het daar zijn plaats. (1)

De beeldengroep achter in de kerk (2), voorstellende de rozenregen van de heilige Theresia van Lisieux, is van geverfd en verguld hout en werd in de noodkerk geplaatst in 1925 bij gelegenheid van haar heiligverklaring.
Bij het samengaan van de parochies Heilige Familie en Onze Lieve Vrouw van Lourdes in 1997 hebben een drietal beelden uit de kerk van de Heilige Familie een plaats gekregen in onze kerk. Het betreft hier een Piëtà uit München uit ca. 1900 (3) ; een kruisbeeld van metaal met vier glasstenen uit 1970 (4) ; en een email voorstellend "Onze Lieve Vrouw de la strada" van J. Frederix (copie) uit ca. 1970 (5).
Verder komt uit de kerk van Nazareth een Antoniusbeeld van Charles Vos, dat afkomstig is van het minderbroederklooster in de Paterssteeg. Het is een barokbeeld naar analogie van een beeld van de H. Bonaventura.

 

 

De kruiswegstaties
De huidige kruiswegstaties op hardboard van C. Alberdingk zijn omstreeks 1935 vervaardigd in de ateliers van de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers en Co in Roermond.

 


Het Maria-altaar
Het mozaiek op de achtergrond van het Maria-altaar in de noordelijke kruisbeuk (6) is ontworpen door Pater De Kort (1960). Het stelt Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaïlle en de Verdrijving uit het Paradijs voor. Volgens critici toen en nu past het niet bij deze kerk, hoe fraai het op zichzelf ook is.

De gebrandschilderde ramen
De acht gebrandschilderde ramen in de noordelijke kruisbeuk (7), met taferelen uit het leven van de Heilige Maagd, zijn in 1960 vervaardigd door de internationaal vermaarde glazenier Joep Nicolas.
Hij maakte toen ook de pendant hiervan, de Sint-Jozef ramen in de zuidelijke kruisbeuk (8) en tevens vier ramen in de noordelijke zijbeuk (9) en twee in de zuidelijke (1 0). Laatstgenoemde laten thema's uit het leven van Jezus zien, evenals de drie ramen in de zuidelijke zijbeuk uit 1956 van de hand van Jos Eggen (11).


Voor betere beeldkwaliteit, klik op HQ

Foto's: Elly Thomissen -  Film: Pascal Nypels - Muziek: J.S. Bach

De overige gebrandschilderde ramen zijn alle in 1960 tot stand gekomen. Harrie Schoonbrood is verantwoordelijk voor de zijramen van de absis met voorstellingen die betrekking hebben op de Heilige Eucharistie (12). Eugene Laudy verbeeldde boven het oksaal het laatste oordeel (13),in de doopkapel de Doop in de Jordaan en de Verrijzenis van Christus (14) en in het portaal de Bruiloft van Kana, de Genezing van een Lamme en de Paasmorgen bij het Graf (15).

Het raam in de westgevel van de Mariakapel is van Frans. Sleijpen en stelt dood, hemelvaart en kroning van Maria voor (16). Het niet gesigneerde raam in de zuidgevel van de kapel, met afbeelding van de verschijning van Maria aan Bernadette, wordt in de inventaris van het bisdom met een vraagteken toegeschreven aan Jos Eggen. De vormen wijzen eerder in de richting van Frans Sleijpen (17).

Het Sint Jozef-Altaar
Pastoor W.Widdershoven (1964-1983) wist voor het middenschip de eikenhouten banken te verwerven van de voormalige Sint-Jozefparochie uit de Augustijnerkerk. Door zijn toedoen kreeg het Sint-Jozefaltaar in de noordelijke kruisbeuk in 1969 een passende bekroning door een Jozef-reliëf in hout van Kurt Preuss (18). Deze amateur-kunstenaar uit de Selfkant was oorlogsslachtoffer en beeldde Sint Jozef af met in zijn linkerhand een doornenkroon. Door een engel geleid beschermt hij Maria en het Kind te midden van een groep cynici en een groep gelovigen.

De orgels
Het huidige grote orgel (het tweede in de geschiedenis van de kerk) werd geschonken door het Burgerlijk Armbestuur, dat er na de sluiting van de kapel van Calvariënberg in 1976 geen bestemming voor had. Het was in 1906 voor die kapel gebouwd door E. Kerkhoff uit Brussel. Orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen restaureerde het in 1956. Zijn broer uit Tongeren nam de restauratie op zich ten behoeve van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het werd ingewijd op 8 mei 1982. In 2008 is het orgel opnieuw grondig gerestaureerd.

In de Emmaüskapel staat sinds 2015 een orgel, in 1961 gebouwd door Verschueren in Heythuysen, dat afkomstig is uit de in 2015 gesloten Guliëlmuskerk.

Foto's Lourdeskerk  |  Foto´s Maria ramen  |   Filmimpressie van de kerk